گروه مهندسین مشاور رسا به عنوان مشاور امین سازمان توسعه ملل متحد انتخاب شد

سازمان توسعه ملل متحد با رویکرد ارتقاء توسعه صنعتی در کشورهای درحال توسعه، اقدام به اجرای پروژه­ای با بودجه ۱۲ میلیون دلار در جمهوری اسلامی ایران نموده است. سالیانه برای سنجش اثربخشی اجرای کار تیم ارزیابی از دفتر وین سازمان یونیدو به ایران مراجعه کرده و اثربخشی اجرای پروژه و تصمیم­ گیری در مورد چگونگی اجرای کار را مدنظر قرار می ­دادند.

با توجه به شرایط پاندمی کرونا طی مطالعات کارشناسی توسط دفتر مرکزی یونیدو در اتریش، مهندسین مشاور رسا به عنوان ارزیاب معتمد برای ارزیابی کیفیت و کمیت اجرای کار انتخاب گردید.

فهرست