دپارتمان مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد. ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی فعالیت هاست. منظور از اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها است. ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد و از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس معیارها و شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد، انجام می شود. به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد.

مزایای مدیریت عملکرد

 • عملکردهای کارکنان به طور کامل و به صورت واضح و روشن اندازه گیری و هدایت می‌شوند.
 • ایجاد فضای مناسب جهت برقراری ارتباط و گفتگوی صریح، بی تکلف و دو جانبه بین سرپرستان و کارکنان.
 • ایجاد موازنه بین فشارهای کوتاه مدت برای تولید و نیاز بلند مدت رشد و توسعه حرفه ای کارکنان.
 • ایجاد تعهد سازمانی پایدار جهت دادن پاداشهای لازم به فعالیت‌های برتر در محل کار.
 • به کارکنان فرصت اظهار نظر در باره مسایل، اهداف و برنامه‌ها می‌دهد
 • اعتماد متقابل و کافی بین سرپرستان و کارکنان زیر مجموعه ایجاد می‌کند

 خدمات مهندسین مشاور رسا در حوزه مدیریت عملکرد

 • بررسی پیش نیازهای نظام مدیریت عملکرد
 • انتخاب مدل مناسب مدیریت عملکرد برای سازمان
 • طراحی مدل بومی مدیریت عملکرد در سازمان
 • فرهنگ سازی
 • طراحی الگوی جامع ارزیابی عملکرد شامل معیارها و شاخص هایی جهت سنجش میزان اثربخشی فعالیت ها
فهرست