دپارتمان تعالی سازمانی 

تعالی سازمانی از جمله مفاهیمی است که همواره سیستم‌های کاری و سازمانی به دنبال آن بوده و در هر مرحله از تاریخ به گونه‌ای آن را بیان نموده‌اند. تعالی سازمانی را می‌توان رشد و ارتقای سطح سازمان در ابعاد مختلف آن دانست. در سال‌های اخیر مدل‌های تعالی کسب و کار مشتمل بر طیف مختلف سازمان ها اعم از سازمان‌های تجاری و انتفاعی، غیر انتفاعی و سایر سازمان‌ها می باشد. رویکرد اغلب این مد‌‌ل‌ها بر استفاده موثر از فرآیند خودارزیابی به منظور ارتقای سطح سازمان بوده و بدین منظور روش‌هایی را جهت خودارزیابی سازمان مطرح نموده‌اند.  مدل EFQM از یک ویژگی متعادل و متوازن برخودار است، بطوریکه فعالیت‌ها و نتایج سازمان، هر یک با توجه به میزان اهمیت و نقش آن در تعالی سازمانی، جداگانه مورد ارزیابی واقع می‌شود. در این مدل تاثیر عوامل توانمندساز (Enablers) و نتیجه‌ای (Results) به یک اندازه پررنگ و حائز اهمیت می‌باشد.

 نتایج قابل دستیابی از اجرای مدل در سازمان

علیرغم وجود روش‌های مختلف برای افزایش بهره­ وری سازمان، تیم مشاور، دنباله­ روی محض از آن­ها را بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های سازمانی به هیج وجه راه گشا نمی‌داند. اعتقاد بر این است که هر سازمان باید بر اساس مولفه های اختصاصی خود، روش­های ارزیابی و پایش مورد نظر خود را طرح­ ریزی کند

بر اساس این نگرش، تیم مشاور پیشنهاد اجرای پروژه استقرار مدل تعالی سازمانی  EFQMویرایش ۲۰۱۳ را با در نظر گرفتن اصلاحات صورت گرفته در این ویرایش ارائه نموده است. نتایج قابل انتظار از اجرای پروژه به شرح زیر است:

 • ایجاد، حفظ و بهبود اصول سازمان‌های یادگیرنده و افزایش یادگیری سازمانی
 • کمک به شکل‌گیری نظام مدیریت تحول و ایجاد بسترهای لازم برای تغییر
 • ایجاد زمینه‌های بهبود تطبیقی (Benchmarking) سازمان با سازمان‌هایی با طبیعت مشابه
 • ایجاد فرهنگ اعتماد متقابل و خود اظهاری
 • افزایش تحرک و انگیزه سازمانی از طریق افزایش مشارکت عمومی و خلق افکار نو و خلاقانه
 • شناخت راهکارهای موثر در ارتقاء و مداومت کیفیت در فرآیندها
 • جلب بیشتر رضایت مشتریان از طریق پیروی از معیارهای جایزه ملی بهره­وری و تعالی سازمان
 • شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان و اتخاذ سیاست­های مناسب

خدمات مهندسین مشاور رسا در حوزه مدل تعالی سازمانی

 • برنامه ریزی و انجام اقدامات پایه‌ای لازم
 • تشکیل کمیته راهبری و کمیته‌های اجرایی مدلEFQM
 • تصویب برنامه اجرایی پروژه
 • بررسی فعالیت­های انجام شده در خصوص پروژه­های بهبود عمده و در دست اجرا
 • تعیین برنامه زمان­بندی و تهیه مستندات مورد نیاز برای ارزیابی
 • برگزاری جلسات اجماع، تحلیل نتایج ارزیابی با نظارت مشاور و متولیان معیارها
 • تهیه گزارش بازخورد خودارزیابی سازمان
 • شناسایی نسخه اولیه پروژه­های بهبود بر اساس خروجی­های خودارزیابی
 • طراحی سناریوی فرهنگ سازی برای درک مدل و منطق آن
 • برگزاری جلسه با واحد متولی برای اجرایی کردن ساز و کار فرهنگ سازی
 • تشریح متد مشاور جهت تدوین معیارهای توانمندساز برای کمیته­های کاری
 • تدوین معیارهای توانمندساز توسط تیم تعالی سازمان
 • همراهی در تدوین پیش نویس اظهارنامه
 • برگزاری کارگاه تهیه بانک شاخص­های تعالی و چگونگی تدوین اظهارنامه بخش نتایج
 • همراهی در تدوین معیارهای نتایج توسط تیم تعالی سازمان
 • بازنگری و اصلاح نهایی اظهارنامه توسط تیم مشاور
فهرست