درباره مدیرعامل

بیوگرافی تحصیلی، علمی و اجرایی

امیر شکاری

امیر شکاری

کارشناسی مهندسی صنایع – تولید صنعتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بهمن ۱۳۸۰


کارشناس ارشد مهندسی صنایع- صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران، آبان ۱۳۸۲ با معدل ۱۷/۵۳


دکترای مدیریت با نمره A از دانشگاه Leiden university

فهرست