آموزش‌های سازمانی

در جهان صنعتی امروز ضرورت توجه به کیفیت آموزش و بهره‌وری آن به منظور حفظ و ارتقاء کیفیت نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل تولید و حیاتی‌ترین رکن توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مهندسین مشاور رسا آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی اعلام می‌دارد. اهم دوره‌های آموزشی مجموعه مهندسین مشاور رسا به شرح زیر است:

دوره‌های آموزشی مدیریت کیفیت دوره‌های آموزشی مدیریتی
تشریح الزامات و مستندسازی

مدیریت استراتژیک

مهندسی ارزش

ممیزی داخلی سیستم مدیریت آشنایی با شش سیگما (۶σ)
سرممیزی (با گواهینامه رسمی IRCA) مدیریت استراتژیک
آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS مدیریت بحران
دوره‌های آموزشی مدیریت فرآیند تولید ناب
طرح­ریزی کلیه سطوح فرآیندهای سازمانی کارت امتیازی متوازن

اجرا، پایش و بهبود فرآیندهای سازمانی

 

شیوه‌های نوین نیازسنجی، برنامه‌ریزی و سنجش اثربخشی آموزشی مبتنی بر استاندارد ISO 10015
دوره‌های آموزشی مدیریت محیط زیست، مدیریت‌ایمنی و بهداشت شغلی تجزیه و تحلیل داده‌ها براساس ISO 10017
مبانی تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت محیط زیست  ISO 14000
ممیزی داخلی ISO 14000 مهندسی مجدد
سرممیزی ISO 14000 مدیریت بهره‌وری
تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت‌ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18000 مهندسی بهره‌وری
ممیزی داخلی OHSAS 18000 نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر TPM
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای محیط زیست HSE سنجش رضایت مشتری CSM
دوره‌های آموزشی مدیریت دانش مدیریت ارتباط با مشتری CRM
مبانی و مقدمات مدیریت دانش مدیریت زنجیره تأمین SCM
مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور آشنایی با ۵S
یکپارچه سازی مدیریت دانش و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت زمان
تکنیک‌های کیفیت مدیریت انرژی
تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA دوره‌های آموزشی مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌ها و مراکز تست و آزمون
کنترل فرآیند آماری SPC
طراحی آزمایشات DOE مبانی و مستندسازی ISO/IEC 17025
گسترش عملکرد کیفیت QFD ارزیابی و اعتباردهی آزمایشگاه‌ها ISO 17025
هزینه‌های کیفیت COQ دوره‌های مدیریت منابع انسانی
الگوبرداری سیستماتیک مدیریت منابع انسانی
تکنیک‌های تصمیم‌گیری در مدیریت رفتار سازمانی
دوره‌های تعالی سازمانی سیستم‌های انگیزش پاداش
آشنایی با اصول و مفاهیم مدل تعالی سازمانی EFQM تصمیم‌گیری و حل مسأله
تربیت ارزیاب خود ارزیابی براساس مدل EFQM مدیریت مسیر شغلی و جانشین پروری

نحوه تدوین اظهارنامه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

نحوه تدوین اظهارنامه جایزه ملی کیفیت

اصول سرپرستی
تفکر خلاق و کارآفرینی
فهرست